• Vandaag besteld, volgende werkdag verzonden
  • 350 m2 Unieke kurk woonwinkel
  • Gratis verzending vanaf €95
Vragen? +31 593 565228

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "Kurk24." of "//www.kurk24.nl": Kurk24. "klant" de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van Kurk24.; `bevestiging`: de ontvangstbevestiging zoals omschreven in artikel 2 en 3.; "Algemene voorwaarden": deze koopvoorwaarden. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kurk24. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Kurk24. middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring Kurk24. worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kurk24. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kurk24 ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Kurk24. heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de kurk24.nl website te wijzigen. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
Alle aanbiedingen van Kurk24. zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Kurk24. behoudt zich het recht voor aanbiedingen en in te trekken. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Een overeenkomst tussen Kurk24. en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst op de website van kurk24.nl, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van de http://www.kurk24.nl webshop of een bestelling telefonisch of per fax heeft doorgegeven, waarbij deze door een medewerker(ster) wordt opgenomen en bevestigd. De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Kurk24. gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Kurk24 

De administratie van Kurk24 geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Kurk24. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Kurk24 verrichte leveringen. Kurk24. erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens. 

De bestelling vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant is gekocht en het aantal door de klant gekochte producten; 
de prijs van het product; klantgegevens als naam, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres (indien beschikbaar) en telefoonnummer van de klant. 
het referentienummer van de overeenkomst; 
het e-mailadres, telefoonnummer en adres van Kurk24., waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief behandel- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

Op alle bestellingen wordt - afhankelijk van de betaalmethode - een bijdrage in de handeling en verzendkosten in rekening gebracht: 

Betaalmethode: 

Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voor zowel leveringen binnen en buiten Nederland, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is Kurk24. gerechtigd om de klant vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 

Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Kurk24., dan is de klant een bedrag van Euro 12,00 aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Kurk24. 

Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Kurk24. het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt. Indien de klant met enige betaling in gebreke blijft, i sKurk24. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

Artikel 4. Levering/leveringstermijnen 
De door Kurk24. opgegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. 

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De klant heeft de bevoegdheid om zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden als de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant niet redelijkerwijs kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. 

Eventueel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen nadat Kurk24. het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort. 

De door Kurk24. opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant. 

Kurk24.. behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. Bij de overige betaalmethodes worden doorgaans geen kosten voor nalevering berekend. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van geleverde producten gaat pas op de klant over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Kurk24. verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over. 

Artikel 6. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden. 
Kurk24 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant in dien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Omstandigheden zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet tijdig leveren door de leveranciers. 

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Kurk24 geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.Kurk24 garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak aan derden gebaseerd op de stelling dat met een door Kurk24. geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van derde. 

Artikel 8. Risico 
Het risico tijdens transport van het door de klant bestelde product is voor Kurk24.. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Kurk24. kunnen worden uitgesloten. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 
Kurk24. is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van het gebruik van door Kurk24 geleverde producten en evenmin voor directe of indirecte door de afnemer geleden schade als gevolg van niet- of niet tijdige levering. De klant vrijwaart Kurk24. tegen alle eventuele aanspraken en/of rechten van derden met betrekking tot de door Kurk24 geleverde producten. Kurk24. is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen of vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enige ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Kurk24., dan wel tussen Kurk24. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Kurk24. 

Artikel 10. Afkoelingsperiode 
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Kurk24. te ontbinden. Dit is alleen mogelijk indien het product ongeopend, en het product ongebruikt is. Indien de klant de overeenkomst met Kurk24. wil ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, fax of brief) aan Kurk24. te melden. De klant dient het product - na overleg met Kurk24. - te versturen naar een door Kurk24. vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Kurk24. heeft het recht om producten die door de klant zonder toestemming van Kurk24., of ongefrankeerd verzonden producten te weigeren of de kosten hiervan in rekening te brengen aan de klant. 

Maatwerk kurkvloeren en/of wanden welke ingekleurd cq. voorbehandeld zijn met verf en/of lijm zoals gewenst door de klant, kunnen nimmer retourneerd worden. 

Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Kurk24 . heeft herroepen, zal Kurk24 deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Kurk24 het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. 

Kurk24. behoudt het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Kurk24. of de leverancier van het product) is beschadigd. 

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kurk24. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Kurk24. de klant hiervan schriftelijk (per fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Kurk24. heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. 


Artikel 10. Garanties 
Op de door Kurk24. geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet. Kosten voor het terugsturen van eventueel niet functionerende producten worden niet vergoed. 

Artikel 11. Persoonsgegevens 
Kurk24. zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend voor de uitvoering van de bestellingen worden gebruikt, en niet aan derden worden verstrekt. 

Artikel 12. Diversen 
Indien de klant aan Kurk24. schriftelijk opgave doet van een adres, is Kurk24 gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Kurk24 schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Kurk24 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kurk24. deze Koopvoorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kurk24. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kurk24. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Kurk24 . is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenregeling 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Koopvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Kurk24 hodn Kurk24.nl 
De Noesten 70a 
9431 TG Westerbork 
Tel: +31-593-565228 
IBAN: NL79INGB0007659076
BIC: RABO2NLU 
e-mail: [email protected] 
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »